آخرین اخبار مدارس


05 دیدبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

19 مهردبستان پسرانه سما

18 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

علوم پیش دبستانی

پرستو محمود عربی

علوم

دبستان پسرانه سما

تیزهوشان ریاضی ششم

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

تیزهوشان

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای کوچولوی باهوش کتاب اول

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

سوالات پرتکرار علوم ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

کتاب جامع تیزهوشان ششم دبستان جلد اول

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

تیزهوشان

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای کوچولوهای باهوش کتاب دوم

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

ریاضی و هوش(پیش دبستانی)

پرستو محمود عربی

ریاضی و هوش

دبستان پسرانه سما

کتاب کارریاضی ریاضیدان کوچک اول دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار ریاضی

دبستان پسرانه سما

کتاب کارعلوم دانشمندکوچک اول دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

سوالات پرتکرار علوم ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

کتاب کارریاضیدان کوچک پنجم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

کتاب کارنویسنده کوچک املاء و انشاء(جمله سازی)اول د

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

جمله سازی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدحسين احمدي

1387/10/24