آخرین اخبار مدارس


08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

28 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

24 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

22 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

19 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

مجموعه کتابهای کوچولوی باهوش کتاب اول

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه

ریاضی و هوش(پیش دبستانی)

پرستو محمود عربی

ریاضی و هوش

دبستان پسرانه

کتاب کارریاضیدان کوچک پنجم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه

کتاب کارنویسنده کوچک املاء و انشاء(جمله سازی)اول د

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

جمله سازی

دبستان پسرانه

کتاب جامع تیزهوشان ششم دبستان جلد اول

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

تیزهوشان

دبستان پسرانه

علوم پیش دبستانی

پرستو محمود عربی

علوم

دبستان پسرانه

کتاب کارعلوم دانشمندکوچک اول دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه

سوالات پرتکرار علوم ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه

تیزهوشان ریاضی ششم

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

تیزهوشان

دبستان پسرانه

مجموعه کتابهای کوچولوهای باهوش کتاب دوم

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه

سوالات پرتکرار علوم ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه

کتاب کار مطالعات اجتماعی جهانگرد کوچک ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

پژوهشگر

آسیب های استفاده ناصحیح مستمر گوشی همراه

دبیرستان دوره اول پسرانه

پژوهشگر

تشویق و تنبیه و تاثیر آن در دانش آموزان

دبیرستان دوره اول پسرانه

نماز و تاثیر آن در زندگی اجتماعی دانش آموزان

نماز

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

اميررضا خاقاني

1389/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين صادقي

1386/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه

سپهر فرج زاده

1384/05/24

دبستان پسرانه

علي تميزي

1387/05/27