آخرین اخبار مدارس


05 دیدبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

19 مهردبستان پسرانه سما

18 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کتاب کار مطالعات اجتماعی جهانگرد کوچک ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

علوم پیش دبستانی

پرستو محمود عربی

علوم

دبستان پسرانه سما

کتاب کارریاضیدان کوچک پنجم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

ریاضی و هوش(پیش دبستانی)

پرستو محمود عربی

ریاضی و هوش

دبستان پسرانه سما

کتاب کارریاضی ریاضیدان کوچک اول دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار ریاضی

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای کوچولوهای باهوش کتاب دوم

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

تیزهوشان ریاضی ششم

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

تیزهوشان

دبستان پسرانه سما

سوالات پرتکرار علوم ششم دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

کتاب جامع تیزهوشان ششم دبستان جلد اول

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

تیزهوشان

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتابهای کوچولوی باهوش کتاب اول

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

کتاب کارنویسنده کوچک املاء و انشاء(جمله سازی)اول د

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

جمله سازی

دبستان پسرانه سما

کتاب کارعلوم دانشمندکوچک اول دبستان

کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کتاب کار

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدابوالفضل حسيني

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

محمدسام امامي

1387/05/05

دبستان پسرانه سما

عرشيا پايكار

1388/05/08

دبستان پسرانه سما

محمدسام امامي

1387/05/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا صحراگرد

1384/05/06

دبستان پسرانه سما

هومن بابائيان

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

اميررضا صحراگرد

1384/05/06